Långvindsbruk

Långvindsbruk är ett litet samhälle i Enångers socken i Hudiksvalls kommun. Långvind – Långvindsbruk, Långvinds fritidsområde och några byar längs vägen – är kommunens sydöstligaste utpost.

Långvindsbruk ligger två kilometer norr om gamla Långvinds by, dit jordbruket i bygden förr var koncentrerat. Sex kilometer söder om Långvindsbruk ligger Långvinds fritidsområde.

”Långängen rätta namnet”
Många tror att namnet ”Långvind” har med ”vind” i någon betydelse att göra. Så är inte fallet. Långvind betyder ”lång äng” eller ”lång betesmark”.

Förklaringen till dagens stavning av Långvind går tillbaka till Gustav Vasas dagar. I mitten av 1500-talet förvanskade kungens fogdar namnet. Lars Tottie berättar om bakgrunden i Hälsingerunor 1987.

Fram till mitten av 1500-talet förekom stavningen ”Långuin”, ”Långauinne” och ”Långuinnen”. Namnet är bildad av adjektivet ”lång” och det redan då föråldrade substantivet ”vin”, som betyder äng eller betesmark. Gustav Vasas fogdar gjorde namnet ”vin” mer begripligt för egen del genom att lägga till ett ”d”, vilket dock gav ortnamnet en helt annan betydelse

”Långängen” skulle därför vare en riktig, modern översättning av den gamla stavningen. Långängen stämmer också bra som beskrivning på Långvinds by, den gamla utsträckta jordbruksbygden söder om Långvindsbruk på vägen mot Långvinds fritidsområde.

Gammalt järnbruk
Långvinds bruk var under två århundraden ett järnbruk med hög självförsörjningsgrad.

SmedjanI det gamla brukssamhället fanns till exempel smedja, kvarn, sågverk, hyvleri, jordbruk, mejeri, bränneri, tvätteri, varv, hamn, kyrka, skola, brandstation, arrest, lanthandel – och en kort järnväg från såg och hyvleri till vägen.

Samhället gick in i en törnrosasömn, när järnframställningen upphörde 1890 och den utarranderade hyttan stängde definitivt 1902.

Långvindsbruk sjönk än djupare in i sömnen på 1950-talet, när ångsågen upphörde 1952, jordbruket lades ner 1958 och avfolkningen tog fart.

Vaknar ur törnrosasömn
När 1900-talet går över i nytt sekel, börjar Långvindsbruk – som vi skriver i ett ord för att skilja orten Långvindsbruk från bruket Långvinds bruk – att vakna ur sin törnrosasömn.

Av det forna järn-, skogs- och jordbruket återstår i dag ett skogsbruk, Långvinds Skog AB. Det bedriver ett framgångsrikt skogsbruk över stora markområden från Långvind i öster till Norrala i söder, Boda i väster och Fjäle i norr. I dag består Långvinds bruk av 6 500 hektar mark, varav 5 600 hektar produktiv skogsmark och 100 hektar åker. Nio tiondelar av marken ligger i Hudiksvalls kommun och en tiondel i Söderhamns kommun.

Befolkningsutvecklingen illustrerar ett historiskt förlopp. Tidigare fanns här ett folkrikt samhälle, som störst med över 100 elever i skolan. I dag finns tiotalet bofasta invånare i Långvindsbruk och byarna väster om Bruket.

Sommartid ökar befolkningen i Långvindsbruk, liksom den gör i Långvinds fritidsområde. Fritidsområdet har dock betydligt fler åretruntboende och många gånger fler fritidsboende än Långvindsbruk.

Herrgård och kapell i centrum
I centrum av bruksmiljön står, bildligt och bokstavligt, Långvinds herrgård och Långvinds kapell.

Herrgården är en ståtlig herrgård, grundlagd 1799. Den blev tillbyggd 1896, alltså efter det att järnbruket hade upphört.

Kapellet finns som en påminnelse om det andliga livet.

Långvinds bruk äger inte längre herrgården eller kapellet. Dessa två byggnader plus ytterligare halvdussinet hus i brukssamhället är avstyckade och sålda.

Bruket sålde herrgården 1975 och Långvinds kapell 1976. I samma veva sålde bruket fyra fastigheter i samhällets utkant: Kvarnen, Kungsgården och Mellanhammaren på vägen in till bruket och Nybygget på vägen ut från bruket längs gamla vägen till Saltpannan, dagens Långvinds fritidsområde. I början av 2010-talet styckar bruket av de två vita stugorna på norra sidan bruksgatan närmast hamnen.

Brukssamhällets centrum är området med herrgården, kapellet, fyra äldre byggnader med Bränneriet i centrum – byggnaderna är delvis uppförda i slaggsten – och stallplanen med ladugårdsbyggnader.

Utanför detta centrum finns en bruksmiljö, som delvis är förfallen eller rent av i ruiner. Hit hör bland annat masugn, smedjor, malmkaj och flottningsled.

Hamnmagasin
Hamnmagasin vid gamla ångbåtsbryggan

Vatten och växtlighet ger skönhet
Genom brukssamhället rinner Långvinds ström, som den heter i privilegiebrevet. I modern tid har ån saknat namn, men fick 2009 namn på initiativ av Jörgen Bengtson. Lantmäteriet ville dock inte återge ån dess gamla namn, utan nöjde sig med att ge den namnet Långvindsån.

Flera dammar, vattenleder och andra spår påminner om timmerflottning och järnbrukstid.

Lummig växtlighet, med Norrlands enda lindallé, understryker bruksmiljöns särprägel. Ädellövträd förstärker bilden. Ädellövträd är mycket ovanliga så här långt norrut i Sverige. I Långvindsbruk fortplantar de sig fast de inte borde kunna det.

Föreningar vårdar byggnader
Bruksmiljöföreningens märkeCentrala delar av bruksmiljön ansvarar Långvinds bruksmiljöförening för.

En särskild förening, Långvinds herrgårds kulturförening, bidrar till utvecklingen av herrgården.

Långvinds kapellförening vårdar brukskapellet.

Långvinds byalag samordnar ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i Långvind och arbetar, enligt stadgarna, med ”att bevara och utveckla bruksmiljön i Långvinds bruk samt naturmiljö, kulturmiljö och besöksnäring i Långvind”.

Kungsgården Långvind erbjuder boende och konferensmöjligheter året om samt en rad evenemang sommar och höst.

Långvinds bruk, Långvinds herrgård, Långvinds kapell, Kungsgården Långvind, Café Bränneriet, Långvinds samfällighetsförening och föreningarna i Långvind bidrar till utvecklingen av Långvind i allmänhet och Långvindsbruk i synnerhet. Samlingspunkt är den årliga Långvindsdagen i slutet av juli.

Renoveringar ger nytt liv
I bruket finns hus och miljöer, som är relativt väl bevarade eller nyligen har blivit upprustade.

Kapellet har återfått sin forna, enkla skönhet.

Kolhuset har blivit en samlingslokal sommartid för konferenser och seminarier, teaterföreställningar och konserter, stämmor och fester.

Bränneriet och Kolhuset är öppet för abonnemang.Bränneriet - restaurang och kafé

Mejeriet i herrgården är ett utställnings- och vinprovningsrum.

BrandstationenSnickeriet från 1700-talet rymmer ett bruksmuseum och två vandrarhemsrum.

Brandstationen har återfått sin forna prakt och är sommartid utställningslokal för Långvinds historia.

Spannmålsmagasinen lyser röda ned mot hamnen.

Kungsgården är upprustad och anpassad till dagens krav.

Infrastruktur på plats
En modern servicebyggnad med bland annat toaletter, duschar, bastu, pentry och tvättstuga har tillfört de gamla byggnaderna och miljöerna modern infrastruktur. Till denna hör också en ny avloppsanläggning och fiberoptiskt bredband i både Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde.

Långvindsbruk har en gästhamn vid gamla ångbåtsbryggan och en småbåtshamn vid gamla malmkajen. Här finns också en enkel campingplats, där många husvagnar har fasta platser.
Gästhamnskyltar
De gamla byggnaderna har blivit renoverade med hjälp av offentlig finansiering och privat medfinansiering, under överinseende av museer och länsstyrelsen.

Bakom upprustningsprojekten står Långvinds bruksmiljöförening och Carl Erik Tottie, tongivande bland ägarna till Långvinds bruk.

Växande turism
Sommartid är det fullt av aktivitet i Långvindsbruk, med restaurang och kafé Bränneriet i centrum, men också med utställningar i de gamla bruksbyggnaderna och herrgården samt mängder av aktiviteter som Kungsgården Långvind arrangerar: natur- och kulturvandringar i bruket, forntidsvandringar och pilgrimsvandringar i omgivningen, fisketurer och svampexkursioner, kyrkovisningar och afternoon tea. Kungsgården Långvind hyr också ut cyklar, kajaker, snöskor och sparkstöttingar.

Herrgården erbjuder guidningar och kulturaktiviteter av olika slag. Bakom herrgårdens renovering och kulturella profilering står Elina Mytnik, som vill skapa ”en arena för nationella och internationella möten mellan kultur, konst och näringsliv”.

Långvindsbruk erbjuder inkvartering i flera historiska byggnader. Sammanlagt finns det cirka 40 sängplatser.

Inkvartering med god standard finns i Kungsgården Långvind och Långvinds herrgård, med totalt cirka 20 sängar.

Enkel inkvartering finns i Snickeriet, Glaslyktan, Pimpim-stugan och Jaktstugan, men totalt knappt 20 sängar.

Upplevelser och boende ger näring åt en spirande turism i den gamla bruksmiljön.
Blommor vid Gnisterhuset

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 24 mars 2021