Nej till Holmen Skogs
dammrivning i Långvind

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till Holmen Skog Mitt AB:s ansökan om att riva de tre dammarna i Långvinds ström. Mark- och miljödomstolen i Östersund sa ja till Holmens begäran, men i den högre instansen blev det nej till rivningen av alla tre dammar.

”Med ändring av mark- och miljödomstolens dom avslår Mark- och miljööverdomstolen Holmen Skog Mitt AB:s ansökan om tillstånd”, skriver domstolen.

Holmen Skog ville riva Hålldammen, Kvarndammen och Herrgårdsdammen. Istället ville den nya ägaren till Långvinds bruk ersätta dammarna med åtgärder för åns botten, bland annat genom utfyllning, planering och tröskling. Detta motsatte sig bland annat flera markägare och Långvinds byalag.

Kammarkollegiet överklagade mark- och miljödomstolens dom – och fick rätt. Kammarkollegiet anser inte att Holmen Skogs föreslagna åtgärder kan betraktas som en utrivning enligt 11 kapitel 19 § miljöbalken, om dämning på något sätt finns kvar.

Mark- och miljööverdomstolen underkänner Holmen Skogs ansökan. Ansökan innebär inte, som miljöbalken kräver, att vattenverksamheten ska avslutas och bolaget befrias från ansvaret som dammägare.

”Av ansökan framgår att delar av Hålldammen och Herrgårdsdammen lämnas kvar och att de kommer att ha en fortsatt dämmande och avledande funktion”, konstaterar mark- och miljööverdomstolen.

I Hålldammen lämnas till exempel en betonglagning, som ska kunna användas som bräddavlopp vid höga flöden. Vidare vill Holmen Skog anlägga stentrösklar i dammen, som syftar till att bibehålla vattennivån. Dessa utgör nya dämmande anläggningar, i strid med miljöbalkens krav.

Vad gäller Kvarndammen saknar Holmen Skogs ansökan ”en tydlig bedömning av hur verksamheten relaterar till fortsatt påverkan på vattenförhållandena”.

Holmen Skog anförde att vid Hålldammen och Herrgårdsdammen skulle bolaget ersätta nuvarande utskov med naturliga trösklar med tillhörande forsliknande partier. Vid Kvarndammen planerade bolaget en mer omfattande utrivning av en större del av dammkroppen. Åtgärderna skulle göra det möjligt för vattendragets flöde att kunna variera utifrån naturliga förhållanden, argumenterade Holmen Skog.

Mark- och miljööverdomstolen är inte nådig i sin summering av vad en total utrivning av dammarna skulle innebära:

”Alternativet total utrivning skulle få stora konsekvenser för omgivningarna och kulturmiljön i Långvind och uppströms Hålldammen. Sjön Hålldammen skulle sannolikt sänkas av hela vägen upp till näset öster om Kallgröten och förvandlas till en smal fåra. Norasjön skulle sannolikt minska till en yta om drygt halva nuvarande sjön. Vid Herrgårdsdammen skulle vattenspegeln vid den gamla herrgården försvinna.”

Länsstyrelsen Gävleborg och Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd gick på Holmen Skogs linje. Lokala markägare och Långvinds byalag argumenterade mot Holmen Skogs ansökan.

Mark- och miljööverdomstolen gör en viktig notering om dammarnas roll:

”Stora delar av Långvinds samhällsstruktur har tillkommit efter dämningarna och därmed anpassats till dessa. Dessutom finns det strukturer bl.a. i dammvallar som härstammar från ännu äldre tider, och som en utrivning måste förhålla sig till.”

Fotot visar Herrgårdsdammen den 13 oktober 2023.

Text och foto:
Jörgen Bengtson