Natur och miljö

Långvind bjuder på storslagen natur, med kuperad terräng, rullstensåsar, ängar, urskog, träsk, tjärnar, sjöar, grunda havsvikar, sandstränder, istidsslipade hällar, klappersten, öar, skär och öppet hav.

Spännande möte med havet
Långvind omfattar tolv kilometer havsstränder och ett spännande möte med havet, som få andra ställen längs södra Norrlandskusten kan erbjuda.

Myrarna söder om Enångersåsen, från havet vid Saltpannan till Skåssan väster om E 4:an, är naturområde av riksintresse. Området har mycket högt naturvärde, som är unikt i Sverige, enligt Naturvårdsverket.

I Långvind finns två naturreservat.

Långvinds naturreservat, som omfattar större delen av Korsholmen/Fäbodön och stora havsområden, är ett av de största marina naturreservaten i Östersjön.

Snäckens naturreservat är yttersta delen av Enångersåsen, med litet havsområde.

De grunda havsfjärdarna runt Långvind  är särskilt värdefulla.

Värdefull rullstensås
Långvinds fritidsområde ligger vid Enångersåsens slut vid Bottenhavet. Rullstensåsen sträcker sig från Östra Myra inne i landet till kusten vid Långvind.

Närmast kusten är åsen ganska flack och låg. Efter två kilometer stiger den till mellan fem och tio meter över omgivande marker. Denna höjdplåta sträcker sig närmare sju kilometer i längsriktning mot Enånger i nordväst. Åsens väggar är branta och omgivna av morän och myrmarker. Efter Norasjön blir åsen flackare igen och omges ibland av sandfält.

Vägen till Långvind går längs hela åssträckningen. Merparten av åssträckan är skogsklädd. Ett fåtal bostadsfastigheter finns längs vägen.

Längs vägen och ned mot Byhedsjön har Långvinds bruk tidigare tagit ut täkt. Täkten är efterbehandlad och blev skogsplanterad på 1980-talet.

Länsstyrelsen har inventerat grusåsarna i länet. Åssträckan i Långvind bedömer länsstyrelsen som mycket värdefull i kustlandskapet.

Unikt ädellövträd i Långvindsbruk
Man brukar säga att grevar och äldellöv går inte norr om Norrlandsgränsen, Limes Norrlandicus, den klimatologiska gränszon som löper från södra Värmland i väster till Gästrikland i öster.

Detta gäller dock inte Långvind, som haft både grevar och fortsatt har ädellövträd, även kallat ädla lövträd eller ädellöv. Ädellövträd är träslag, som är särskilt ekonomiskt värdefulla, har snäva krav på omgivningen för att växa och ofta har stora kronor. De svenska ädellövträden är enligt hävd skogsek, ask, alm, lönn, lind, avenbok, bok och fågelbär.

I Långvindsbruk finns ett litet bestånd av ädellövträd. De fortplantar sig i Långvind, fast de inte borde kunna det så pass långt norr om Limes Norrlandicus.

Den mest imponerande samlingen består av lind i form av framför allt den planterade lindallén. I herrgårdsparken finns en bok, tre ekar och många askar – en del mer än 200 år gamla.

Artrika havsvikar
Länsstyrelsen har även inventerat de grunda havsfjärdarna i Gävleborg. Staten har formulerat tre regionala miljömål för Gävleborgs län, bland annat att uppnå ett ”hav i balans samt levande kust och skärgård”. Ett av målen handlar om att skydda värdefulla naturmiljöer i kustvatten. Här pekar man ut grunda havsvikar som särskilt skyddsvärda.

I Långvind studerar länsstyrelsen i augusti varje år sex vikar, bland annat norra delen med Bastharsviken på norra Fäbodön, Norrfjärden och Yttra Storhamn.

Resultat visar att vanliga fiskarter i dessa vikar är abborre, sarv, mört och björkna samt en och annan gädda. När det gäller vegetation finns fina ängar av rödsträfse och kransalgen Chara tomentosa i flera vikar.

De grunda vikarna är biologiskt mycket produktiva. Här ansamlas på naturlig väg näringsrika, organiska sediment. I kombination med en relativt hög vattentemperatur under vår och sommar ger detta upphov till en hög produktion av växter och alger, varav några sällsynta.

Varmt vatten och stora mängder växter gör vikarna viktiga som barnkammare för fisk. Här har de gott om näring, vilket gör att ynglen växer snabbt, och tät vegetation som ger skydd mot rovfiskar. Yngeltillväxten i några få vikar kan påverka förekomsten av vuxen fisk i hela skärgårdsområdet.

Stort marint naturreservat
Långvind har sedan 1978 Snäckens naturreservat, som består av Enångersåsens yttersta del och angränsande havsytor. Naturreservatet är en till ytan liten del av Långvind, sex hektar land och vatten. Men det är en central del av fritidsområdet, ett stycke orörd natur.

Ytterligare ett naturreservat tillkom 2020, Långvinds naturreservat. Det är ett av de största marina reservaten i Östersjön. Naturreservatet är 1 265 hektar stort, varav vatten 939,5 hektar (i huvudsak hav) och land 325,5 hektar. Av landarealen är cirka 90 hektar naturskog, resten produktiv skog. Naturreservatet är ett resultat av länsstyrelsens inventering av havsmiljöerna längs kusten, som sätter fokus på Långvinds havsmiljö, mer specifikt Fäbodöns nordliga vikar, ett havsområde från Lotshällan i norr till Krokskär i söder samt områden till lands.

Här är fiskeproduktionen i grunda vikar och växtligheten i havet av stort intresse. Den speciella miljön med grunda havsvikar samt hård- och mjukbottnar ger speciella levnadsbetingelser för fiskar, andra marina djur och marina växter. Det finns till exempel blåstång och smaltång ner på elva meters djup, vilket är djupast i Gävleborgs län och visar att vattnet runt Långvind är ovanligt klart och friskt.

Förutom de marina delarna intresserar sig också länsstyrelsen för landområden med gammal hällmarkstallskog, klippor, klapperstensfält och havsnära träd som gamla tallar, al och björk. Länsstyrelsen betraktar Långvind som ett område med mycket höga marina värden.

Jörgen Bengtson
Sidan uppdaterad 12 februari 2022