Planbestämmelser
för Långvinds bruk

Efter en lång process har Långvinds bruk fått så kallade områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser skapas för att bevara särskilda värden på olika platser, där det inte finns detaljplan. De anger inte markanvändningen, men reglerar till exempel vad som kräver bygglov och rivningslov. Vad vi vet är Långvinds bruks första område på Hälsingekusten som fått detta skydd.

Planens syfte för Långvinds bruk är att såväl byggnader som utemiljö får planskydd. ”Dessa syftar till att skydda bruksmiljöns kulturhistoriskt värdefulla delar, såväl byggnader som gröna miljöer, vid framtida utveckling”, skriver kommunen på sin webbplats.

Planbestämmelserna är dokumenterade i en omfattande ”Områdesbestämmelser för Långvinds bruk” på kommunens webbplats.

”Långvinds bruk är ett område som i sin helhet har ett mycket högt kulturhistoriskt värde genom att brukets utveckling och tidigare drift kan följas tydligt”, skriver kommunen på sin webbplats som förklaring till varför Långvind ska få områdesbestämmelser.

Hudiksvalls kommun konstaterar vidare att ”Planförslaget bedöms således gå i linje med kommunens översiktsplan, samt vara förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande.”

Bakgrunden till att Långvinds bruk nu fått områdesbestämmelser är att Jörgen Bengtson i Byggnadsnämnden initierade detta ärende.

Byggnadsnämnden beslöt på sitt sammanträde den 1 mars 2023, efter utredning och samrådsredogörelse, ”att anta områdesbestämmelser för Långvinds bruk”. Efter överklagandetid har dessa bestämmelser trätt i kraft.

Det fanns flera invändningar mot förslaget, från bland annat Långvinds byalag, Långvinds kapellförening och Kungsgården Långvind. De ville dels utvidga området till att också omfatta ladan söder om planområdet, hela Långvinds ström och delar av sjösystemet nordväst om strömmen, dels belägga några byggnader – klensmedjan och ångsågverket – med rivningsförbud. Detta ville dock inte kommunen ta någon hänsyn till.

Kartan visa området som planbestämmelserna för Långvinds bruk omfattar.

Jörgen Bengtson
Karta: Hudiksvalls kommun

Uppdaterad 26 april 2023