Stadgar

Stadgar för Långvinds kapellförening

§ 1 Namn
Föreningens namn är Långvinds kapellförening. Föreningen är en ideell förening.

§ 2 Organ
Föreningens organ är föreningsstämma, styrelse, revisor och valberedning.

§ 3 Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde omfattar Långvind i Enångers socken.

§ 4 Säte
Styrelsen har sitt säte i Hudiksvalls kommun.

§ 5 Syfte
Långvinds kapellförening har som syfte att förvalta Långvinds brukskapell med inventarier i kapellet och tillhörande, avstyckad mark samt främja det religiösa och kulturella livet i Långvind.

§ 6 Verksamhet
Långvinds kapellförening ska se till att gudstjänster genomförs i kapellet, att kapellet står öppet för vigslar, dop och andra religiösa ritualer samt för kulturella evenemang. Långvinds kapellförening ska se till att hålla kapellbyggnaden och övriga byggnader i gott skick, att försäkra byggnaderna och inventarier till betryggande belopp samt att förvalta övriga tillgångar så att föreningen får erforderlig trygghet och skälig avkastning.

§ 7 Medlemskap
Medlem kan fysisk person bli, som ansluter sig till föreningen och dess stadgar, blir godkänd som medlem av styrelsen och betalar av föreningsstämman fastställd årsavgift.

Medlem, som inte följer stadgarna eller skadar föreningen, kan uteslutas genom beslut av styrelsen med två tredjedels majoritet. Styrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg skriftligen ha underrättat berörd medlem och givit denna möjlighet att gå i svaromål. Uteslutningsbeslut kan överklagas till föreningsstämman, som kan upphäva uteslutningen med enkel majoritet. Årsavgift återbetalas inte till utesluten medlem.

§ 8 Föreningsstämma
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

Extra föreningsstämma för visst angivet ärende ska hållas då styrelsen, revisor eller en femtedel av medlemmarna så begär. Extra föreningsstämma ska hållas inom trettio dagar från det att styrelse, revisor eller medlemmar så begärt. Minst trettio dagar måste passera mellan ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma.

Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Omröstning sker öppet. Sluten omröstning ska tillämpas i personval om någon så begär. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Rösträtt på föreningsstämma har medlem, som före föreningsstämman erlagt medlemsavgift.

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på föreningsstämma har medlem, styrelse, revisor, valberedning och till styrelsen adjungerad person.

Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma ska utfärdas av styrelsen senast trettio dagar i förväg.

Medlem ska kallas genom fysiskt brev, elektroniskt brev, elektroniskt medium eller annons i största lokaltidningen. Föredragningslistan ska finnas tillgänglig för medlemmarna senast fjorton dagar före föreningsstämman. Föredragningslistan ska uppta de ärenden som föreningsstämman har att behandla. Samtliga handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före föreningsstämman.

Motionsrätt till föreningsstämma har medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast tjugoen dagar före ordinarie föreningsstämma och senast tio dagar före extra föreningsstämma. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över inkommen motion.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.    Föreningsstämmans öppnande
2.    Val av föreningsstämmofunktionärer
a.    mötesordförande
b.    mötessekreterare
c.    protokolljusterare och rösträknare
3.    Fastställande av röstlängd
4.    Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
5.    Fastställande av föredragningslista
6.    Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
7.    Revisionsberättelse
8.    Fastställande
a.     av resultaträkning och balansräkning
b.     av dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9.     Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
10.    Årsavgift för nästa verksamhetsår
11.    Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
12.    Val av ordförande
13.    Val av ledamöter i styrelsen
14.    Val av ersättare i styrelsen
15.    Fastställande av antal revisorer och ersättare
16.    Val av revisor och ersättare
17.    Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
18.    Val av valberedning och ordförande för valberedningen
19.    Styrelseförslag
20.   Motioner
21.    Övriga ärenden
22.    Föreningsstämmans avslutning

§ 9 Styrelse
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av föreningsstämman fattade beslut. Styrelsen ska tillse att verksamheten utövas enligt stadgar och föreningsstämmobeslut. Styrelsen företräder föreningen utåt.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare minst tre ledamöter samt minst en ersättare. En ledamot och ersättare för denna utses av kyrkorådet, eller motsvarande organ, i den församling inom Svenska kyrkan, som Enånger hör till. Mandattiden för ledamot och ersättare är ett år. Mandattiden sträcker sig till och med ordinarie föreningsstämma. Ersättare har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och eventuella andra funktionärer. Styrelsen beslutar om adjungeringar och delegationsordning. Styrelsen tillsätter eventuella arbetsutskott och kommittéer samt fastställer instruktioner för dessa.

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Styrelsen är beslutsför, då över hälften av ledamöterna, eller ersättare för dessa, är närvarande.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller en tredjedel av ledamöterna så begär. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Ordföranden kallar till sammanträde minst två veckor före sammanträdet. Kallelse och föredragningslista ska i god tid före sammanträdet skickas till styrelsens ledamöter och ersättare. Styrelsens möten ska protokollföras. Protokollen ska justeras av ordföranden och ytterligare minst en person.

Styrelsen kan hålla sammanträde per capsulam. Sammanträdet hålls då genom att ärendet, samt de kommentarer och förslag ledamöterna har till ärendet, skickas till styrelsens ledamöter och ersättare via elektroniskt medium. Om en tredjedel av ledamöterna motsätter sig att ärendet avgörs per capsulam, måste ärendet avgöras genom sammanträde där full interaktivitet mellan ledamöterna är möjlig.

§ 10 Revisor
Revisor granskar föreningens förvaltning.

Vid föreningsstämman väljs minst en revisor och minst en ersättare. Mandattiden är ett år och sträcker sig till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Revisorn ska till föreningsstämman avge berättelse över sin granskning av föreningens arbete med förslag till tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen ska finnas tillgänglig för medlemmarna senast sju dagar före föreningsstämman.

§ 11 Valberedning
Föreningsstämman utser en valberedning på minst en ledamot.

Mandattiden är ett år och sträcker sig till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen ska före ordinarie föreningsstämman överlämna sitt förslag till styrelsen.

§ 12 Verksamhetsår och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1 april till 31 mars.

§ 13 Firmateckning och räkenskaper
Föreningens firma tecknas av den eller de personer, inom eller utom styrelsen, som styrelsen förordnar.

Föreningens räkenskaper ska föras i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen.

Styrelsen ska överlämna föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse, som ska innefatta resultaträkning och balansräkning, samt övriga för revisionen erforderliga handlingar till revisorn.

§ 14 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att förslag till ändring upptagits i kallelsen till föreningsstämma samt att förslaget tillställts medlem genom fysiskt brev, elektroniskt brev eller gjorts tillgängligt på elektroniskt medium.

Beslut om stadgeändring ska fattas med minst fyra femtedels majoritet vid en ordinarie föreningsstämma eller med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie.

§ 15 Upplösning
Om förutsättningarna för verksamheten upphör, ska styrelsen vidta åtgärder för att inställa och upplösa verksamheten.

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst ett års mellanrum. Vid vardera föreningsstämma ska minst två tredjedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till den senare föreningsstämman får inte ske, förrän justerat protokoll från den första föreningsstämman föreligger.

Vid upplösning ska föreningens tillgångar överföras till den församling inom Svenska kyrkan, som Enångers socken hör till.

Stadgarna antagna den 21 juni 2015 på ordinarie föreningsstämma med Långvinds kapellförening. Dessa stadgar ersätter stadgarna antagna den 26 juni 1994.

Sidan uppdaterad 9 oktober 2016