Medlemsinformation

På denna sida informerar vi om Långvinds kapellförenings stämma och annat som berör information till medlemmarna.

För verksamheten, se Kalendern, som är gemensam för alla aktörer i Långvind. Här finns mer information om gudstjänster, Musik i sommarkväll och Alla helgons dag.

Kallelse till föreningsstämma med Långvinds kapellförening
Föreningsstämma i Långvinds kapell är alltid ”annandag midsommar”, alltså söndagen i midsommarhelgen, direkt efter gudstjänsten.

Föredragningslista

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av föreningsstämmofunktionärer
a. mötesordförande
b. mötessekreterare
c. protokolljusterare och rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande
a. av resultaträkning och balansräkning
b. av dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
10. Årsavgift för nästa verksamhetsår
11. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
12. Val av ordförande
13. Val av ledamöter i styrelsen
14. Val av ersättare i styrelsen
15. Fastställande av antal revisorer och ersättare
16. Val av revisor och ersättare
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
18. Val av valberedning och ordförande för valberedningen
19. Styrelseförslag: stadgeändring
20. Motioner
21. Övriga ärenden
22. Föreningsstämmans avslutning

Sidan uppdaterad 18 juli 2023