Snäckenvägen går in
i Långvinds samfällighet

Snäckenvägens samfällighetsförening fusionerar in i Långvinds samfällighetsförening.

Det var den stora nyheten från dagens årsstämma  i Kolhuset (bilden) i Långvindsbruk med Gävleborgs största samfällighetsförening i ett fritidshusdominerat område. Snäckenvägen var tidigare en gemensamhetsanläggning (GA), som det heter, i den nybildade Långvinds samfällighetsförening. Senare blev det en egen vägsamfällighet. Nu sluts cirkeln, genom att vägen från Långvindsbruk via Långvinds fritidsområde till Bastharsviken åter blir en del av den samfällighetsförening, vars medlemmar till cirka 91 procent utgör Snäckenvägens andelstal.

I övrigt var det en lugn stämma, som gick snabbt. Det varma vädret bidrog säker till att stämmodeltagarna ville ha en så kort stämma som möjligt.

Den tidigare stora stora stridsfrågan, sophanteringen, var avblåst som konflikt. Hudiksvalls kommun gav i praktiken inte föreningen något val: den måste ta ansvar för sophantering i området, eftersom vägarna i fritidsområdet inte har tillräckligt stor vändplan för sopbilarna. Kommunen införde 2017 separat insamling av matavfall och annat rötbart hushållsavfall. Samtidigt förbjöd kommunen enskild hämtning av sopor i fritidsområdet – utan att erbjuda kollektiv insamling av matavfall! Detta problem kvarstår.

Förra årets stämma godkände styrelsens arbete kring sopor – där man förgäves försökt få kommunen att fortsätta hämta sopor vid varje fastighet – och gav styrelsen mandat ”att vid behov, hos Lantmäteriet, initiera en ny förrättning där avfallshantering inkluderas i GA 5”. Årets stämma beslutade att ändra stadgarna, dels för att göra Snäckenvägen till en GA, dels att förtydliga att GA 5 också omfattar sophantering.

Ett bekymmer för de 341 permanent- och fritidshushållen i Långvind är vattnet, som är en av föreningens fem gemensamhetsanläggningar. Föreningen har, trots nya borrhål, problem med både volym och kvalitet på vattnet – det är dock inte hälsovådligt. Nu börjar föreningen få ordning på vattenkvaliteten, efter stora investeringar i vattenverket.

Tidigare strider under mer än 20 år i samfällighetsföreningen om skogar, vägar, vintervatten och hushållssopor är över. Stämman fattade rader av beslut i enhällighet och med cirka 75 närvarande i Kolhuset. Av föreningens 439 fastigheter var 52 representerade på stämman. Ett tecken på enigheten var att det var relativt få på stämman och att den bara tog knappt 2,5 timmar.

Alla val gick också lugnt till väga.

Den nya styrelsen består av: Anders Kjällman, ordförande, Fredrik Berglund, Anders Björkman, Mats Ekman, Jan Evaldsson, Lisa Holst, Per Rosén, Sven Sjöberg, Birgitta Schreiber, Eva Lorendahl och Mona Ol-Mårs. Det blev omval på alla och nyval av Ol-Mårs, som en följd av att Gösta Strömberg lämnade styrelsen i förtid. Mandatperioderna är på två år, med hälften som väljs på varje stämma.

Revisorer är fortsatt Jan Linnersand och Anders Järnkrok, med Tommy Karlsson och Elisabeth Hoeflich som ersättare.

Även valberedningen blev omvald – Ove Nygren, Carina Ravnsborg, Lennart Sundberg och Jorma Saarela – med Ove Nygren som fortsatt sammankallande i valberedningen.

Långvinds samfällighetsförening är inte bara störst i Gävleborg, utan kan också vara den största i Norrland, för ett fritidshusdominerat området. Det ger föreningen muskler och möjligheter.

Ett tydligt exempel på det är att området har en sommarbutik – vad Långvind.com vet den enda kvarvarande på Hälsingekusten – fyra boulebanor, två tennisbanor, bangolf, flera andra idrottsplaner, tre bandstränder, två föreningsstugor, två småbåtshamnar, fiskevatten, stora områden för friluftsliv, vintervatten och optofiber till alla tomter, ansvar för lokala vägar och nu också anslutningsvägen från Långvindsbruk. Dessutom genomför föreningen ett av de större midsommarfirandena på Hälsingekusten och har flera sociala aktiviteter för sina medlemmar.

Text och foto:
Jörgen Bengtson