Olmen – Tunaolmen och Idenorsolmen

Olmen är namnet på två öar, Tunaolmen och Idenorsolmen, som båda ligger i Hudiksvallsfjärdens inlopp, sydväst om Hornslandet. Tunaolmen ligger närmast fastlandet, Idenorsolmen rakt söder om Tunaolmen.

Båda öarna är i dag kända under namnet Olmen, även om Olmen är namnet på Tunaolmens fiskeläge.

Namnet ”Olmen” kommer sannolikt från ordet ”holme” – det vill säga liten ö – där första bokstaven har fallit bort.

Hör till två socknar
Tunaolmens östra del hör till Hälsingtuna socken, fast närmaste socken är Rogsta.

Tunaolmens västra del och Idenorsolmen – med holmarna Munkholmen i norr och Gräsön i söder – hör till Idenors socken.

Olmen var under hundratals år allmänningar till respektive socken, med fiskelägen under sommaren.

Kuperade öar
Tunaolmen och Idenorsolmen reser sig, starkt kuperade, ur Bottenhavet till drygt 50 meters höjd.

Marken är till stor del täckt av morän. Vid stränderna dominerar klapperstensfält och strandvallar. I sänkor finns små myrar och tre större tjärnar, två på Tunaolmen och en på Idenorsolmen.

Blandskog med gran och tall dominerar.

Olmen har ett rikt djurliv, med älg, hare och skogsfågel. Sjöfågel är talrik runt öarna.

Fiskeläge på Tunaolmen
Tumaolmen har fiskeläge med skyddad hamn, fiskarkapell och gästbrygga på öns sydöstra del. Fiskeläget har funnits på ön sedan åtminstone mitten av 1600-talet.

Idenorsolmen är numera obebodd men har byggnadslämningar på östra sidan, där den tidigare Gammelhamnen låg. Landhöjningen gjorde hamnen oanvändbar, och människorna lämnade sannolikt Gammelhamnen redan på 1700-talet.

Olmen har under lång tid haft säsongsbefolkning i form av fiskare från de två socknarna, men det har numera upphört.

Fiske var under flera hundra år en viktig näringskälla för folk med hemortsrätt på Olmen. Strömmingsfisket hade sin guldålder på Tunaolmen under 1900-talets första hälft. I mitten av femtiotalet fanns nio båtlag på ön. Ännu in på sextiotalet hade Tunaolmen en handfull fiskare.

I dag är Tunaolmen befolkad av fritidsboende. De flesta är ättlingar till tidigare fiskare eller fritidsboende, som började upptäcka Olmen och hyra in sig där under 1900-talets första hälft.

Fram till år 2000 stod alla hus på ofri grund på sockenallmänningen. Vid millennieskiftet styckades den bebyggda delan av ön runt hamnen av till en fastighet. Samtidigt fick husägarna chans att köpa loss sina tomter. Resultatet blev en 30 hektar stor samfällighet, ägd av cirka 35 fastigheter.

Fiskarkapell av nyaste slag
Tunaolmen har ett fiskarkapell, som ligger på den del av ön och sida av fiskeläget som hör till Hälsingtuna. Som en följd av detta håller Hälsingtuna prästhelg på Olmen en gång varje sommar.

Olmens kapell är det yngsta av Hälsingekustens nio fiskarkapell. Kapellet stod färdigt 1956, då ärkebiskop Yngve Brilioth invigde den lilla kyrkan den 4 augusti. Vid den här tiden gick det lokala strömmingsfisket, där Olmen var en av många fiskelägen på kusten, mot sitt slut. Därmed markerar det sista fiskarkapellet också slutet på en flerhundraårig, småskalig fiskeepok.

Arbetet med att få till stånd ett fiskarkapell började på 1940-talet. Inget fiskeläge var fulländat utan ett fiskarkapell. Startsignalen för Olmens kapell var en friluftsgudstjänst 1949, som med kollekt och gåvor gav närmare 30 000 kronor till ett kapell. Hälsingtunas legendariska kyrkoherde på den här tiden, Harry Freyschuss, var eldsjälen, som drev igenom bygget. Kapellet byggdes 1955–1956 av timmer från ön och monteringsfärdiga block tillverkade på Håstaholmen i Hudiksvall. Nu står kapellet och ser ut som om det alltid hade stått där.

Kapellet har en exteriör med väggar i träpanel målat i grått, rektangulära fönster med luckor samt sadeltak med tegel och tre smidda takspiror. På den västra gaveln, till vänster om ingången, står en klockstapel. Kapellet har ingång i väster, långhus och en utbyggd sakristia i öster.

Interiört dominerar ljusgrå träpanel i väggar och tak.

Inredningen är enkel och i huvudsak från samma tid som kapellet. Kapellet har dopfunt med silverskål och ett votivskepp i form av vikingaskepp.

Kapellet används för gudstjänst, med prästhelg under sommaren och ljusmässa med musikunderhållning sista lördagen i augusti, dop och bröllop. Men den är också samlingslokal för Olmenborna och fungerar som öns museum och turistbyrå.

En separat kapellstiftelse äger och förvaltar kapellet.

Bra gästhamn
Stigar binder samman de olika delarna av Tunaolmen.

Tunaolmen har gästhamn med två bryggor, toalett, sophantering och färskvatten. Olmens samfällighetsförening ansvarar för hamn, brunnar, brandredskap, kapell, dansbana, stigar och markvården. Av stadgarna framgår att samfälligheten ”skall verka för trivselfrämjande åtgärder för delägarna inom gemensamhetsanläggningens ramar”, vilket ger den goda möjligheter att ordna så skilda aktiviteter som midsommarfirande, brandövningar och andra återkommande aktiviteter.

Föreningen har en ambitiös webbplats, www.olmen.se.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 15 april 2012