Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Ja till vintervatten i Långvind

Print Friendly, PDF & Email

”Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.”

Så lyder domen från Mark- och miljödomstolen i Östersund med anledning av att åtta personer i Långvinds fritidsområde överklagat lantmäteriförrättningen om att bygga om befintligt sommarvattenledningsnät till vintervattennät.

Därmed har domstolen sagt ja till att alla i Långvinds fritidsområde ska kunna få vintervatten från samfällighetsföreningen.

– Vintervattenfrågan är avgjord! Det blir planering och upphandling fram till i höst, när en första etapp av utbyggnaden genomförs, säger Torbjörn Englund, ordförande för Långvinds samfällighetsförening, till Långvind.com.

Lantmäteriverket (LM) beslutade den 20 juni 2013 att ”ändra tidigare anläggningsbeslut rörande Långvind ga:2 så att hela vattenledningsnätet blir ett vintervattennät.” De klagande yrkade i första hand att domstolen skulle underkänna LM:s beslut, i andra hand att de berörda fastigheterna skulle få lägre eller inget andelstal för upprustning av ledningarna.

I den omfattande och välskrivna domen förklarar domstolen att den instämmer i ”LM:s bedömning att det föreligger skäl för omprövning av gemensamhetsanläggningen Långvind ga:2 i enlighet med reglerna i 35 § anläggningslagen.”

”Även om sakägarna har olika mening om behovet av att bygga om ledningsnätet är mark- och miljödomstolen av den uppfattningen att opinionsvillkoret är uppfyllt. Av utredningen framgår nämligen inte att ägarna till de fastigheter som ska delta i anläggningen mera allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det”, skriver domstolen i sitt domskäl.

Domstolen noterar vidare: ”Även om ett flertal fastighetsägare motsätter sig inrättande av en vintervattenanläggning är det dock klarlagt att också ett stort antal förespråkar inrättandet av en sådan anläggning.” Domstolen hänvisar här till samfällighetsföreningens redovisning, där ”ägarna till 213 av totalt cirka 340 fastigheter anmält intresse för anslutning till en vintervattenanläggning eller redan anslutits till befintlig vintervattenanläggning.”

Det går att överklaga domen senast den 30 maj 2014, men då krävs så kallat prövningstillstånd. Av domen framgår att det inte är lätt att få.

Föreningen kommer senare i år – om inte domslutet blir överklagat och Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt ger prövningstillstånd – att återuppta arbetet med att förse alla fastigheter med vintervatten från föreningen. De som bara vill ha sommarvatten betalar en lägre avgift, enligt tidigare beslut.

Långvind.com har sedan sommaren 2009 haft 16 om vintervatten i Långvind: Vattenproblem i Långvind (18 april 2014), Långvind till domstol (17 februari 2014), Fortsatt strid om vintervatten (8 september 2013), Ångervecka i Långvinds fritidsområde (30 juli 2013), Vintervattenfrågan avgjord i Långvind (21 juli 2013), Ja till vintervatten i Långvind (29 juni 2013), Ny förrättning på gång (11 mars 2013), Domstol upphäver vattenplan (4 januari 2013), Vintervatten till Långvind (23 juli 2012), Långvind får vintervatten (11 oktober 2011), Vintervatten väntar (16 juli 2011), Vintervatten i sommarfokus (14 juli 2011), Fritidsområde får vintervatten (28 juni 2011), Vintervatten till del av Långvind (18 juli 1010) och Oklart om vintervatten i fritidsområdet (19 juli 2009).

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv