Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Ny förrättning på gång

Print Friendly, PDF & Email

I Långvinds fritidsområde har Lantmäteriverket startat en förrättning för att ge området huvudvattenledningar på frotsfritt djup. Efter ett överklagande av föreningsstämmans beslut, blev föreningen tvungen att göra en omförrättning av två gemensamhetsanläggningar (GA).

Styrelsen har begärt omprövning av förrättningen av GA 2 och GA 4 på grund av ett domslut i Mark- och miljödomstolen, som följde på ett överklagande.

En omprövning av tidigare gjort förrättning följer ungefär samma procedur som en helt ny förrättning: ansökan–utredning–kallelse–sammanträde–beslut–besvärstid–offentliggörande.

Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening räknar med att processen ska vara avslutat senare i år. Styrelsen hoppas att arbetet med att bygga ut vintervattenledningarna ska fortsätta under året.

En ny förrättning eller omprövning av befintlig förrättning börjar alltid med en ansökan, i det här fallet av Långvinds samfällighetsförening. Sedan tar Lantmäteriverket över.

Utredning innebär att en förrättningslantmätare utreder ärendet. Det kan vara att inhämta information från bland annat sakägarna och vid behov samråda med andra myndigheter som byggnadsnämnd och länsstyrelse.

Kallelse och sammanträde tar därefter vid, där förrättningslantmätaren informerar om planerad förrättning, markägarna får möjlighet att ställa frågor och diskutera saken. Det kan bli flera sammanträden innan förrättningslantmätaren har ett förslag till beslut. Vid förrättningssammanträdet avhandlas förslag till anläggningsbeslut, beslut om andelstal, tillträdesbeslut samt eventuella yrkanden.

Den juridiska prövningen sker enligt anläggningslagen. Här prövar man att ”synnerligt men” inte får uppkomma för de fastigheter som upplåter utrymme för anläggningen och att fördelarna med gemensamhetsanläggningen måste överväga nackdelarna. Gemensamhetsanläggningen får inte inrättas om det uppkommer olägenhet av någon betydelse för allmänt intresse, exempelvis motverkar lämplig planläggning av området eller naturvårdsföreskrifter.

Beslut fattar lantmätaren och därmed Lantmäteriverket vanligen några dagar efter förrättningssammanträdet. Beslutet innebär flera saker. Dels handlar det om själva anläggningsbeslutet, alltså anläggningens ändamål, läge, storlek och beskaffenhet samt vilka fastigheter som ska delta och utrymmen som ska upplåtas. Dels beslutar Lantmäteriverket också om andelstal för fördelning av kostnader för byggande och drift, dag för tillträde till mark som upplåtits och sista dag för utförande. Till sist omfattar beslutet också lantmäterikostnaderna, hur dessa ska fördelas och när förrättningen ska vara avslutad.

Sedan får sakägarna besked om fattade beslut genom utskick av kopia på protokoll och beslutshandlingar eller lämplig sammanfattning.

Besvärstiden – det vill säga överklagandetiden, som i det här fallet är fyra veckor – följer på beslutet. Under denna tid kan den som är missnöjd med beslutet överklaga det till domstol. När beslutet vunnit laga kraft registreras förrättningen i fastighetsregistret. Därmed är beslutet officiellt och gäller mot tredje man.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv