Enångers gamla kyrka
statligt byggnadsminne

Regeringen har utsett Enångers gamla kyrka och Trönö gamla kyrka, liksom sex andra medeltidskyrkor, till statligt byggnadsminne.

– Byggnaderna härrör från 1 100–1 400-talen och byggnadsminnesförklaringarna gäller bland andra Araslövs gamla kyrka i Kristianstads kommun och Enångers gamla kyrka i Hudiksvalls kommun, skriver regeringen i ett pressmeddelande, där man särskilt lyfter fram Enångers medeltidskyrka.

”Enångers gamla kyrka är en stjärnvälvd salkyrka med tegelblinderingar i gavlarna, är en senmedeltida kyrkotyp uppförd på 1400-talet. Den rika och sällsynta bemålningen vittnar om 1400-talets bildvärld och syn på kyrkoutsmyckningar. Till detta har det främst under 1700-talet tillkommit inredning som hörde till den tidens kyrkorum”, skriver regeringen i beslutet.

Trönö gamla kyrka är också ett av de nya byggnadsminnena, som regeringen beskriver: ”Trönö gamla kyrka tillhör en begränsad grupp stenkyrkor i södra Norrlands kust- och älvdalsbygd som kan beläggas med en ursprunglig romansk planform. Kyrkans fortsatta byggnadshistoria vittnar om såväl liturgisk som befolkningsmässig utveckling under hela medeltiden.”

– Det kyrkliga kulturarvet i Sverige har byggts upp och förvaltats under tusen år. De åtta kyrkor som nu förklaras för statliga byggnadsminnen är mycket värdefulla kulturhistoriska miljöer som berättar om den historiska utvecklingen under många sekler, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

De andra kyrkorna är – förutom Enångers gamla kyrka, Trönö gamla kyrka och Araslövs gamla kyrka – Källa gamla kyrka, Borgholm, Risinge gamla kyrka, Finspång, och Suntaks gamla kyrka, Tidaholm.

Regeringen beslutar om en byggnad ska bli statligt byggnadsminne, efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en byggnad blir statligt byggnadsminne, ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet.

Byggnadsminnen är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar i Sverige, som regeringen förklarat som byggnadsminne. Det betraktas vanligen som det starkaste kulturhistoriska skyddet bebyggelse i Sverige kan åtnjuta.

En byggnadsminnesförklaring innebär att byggnaden måste bevaras för all framtid. Byggnaden får inte förvanskas, byggas om, eller rivas. Även parker, trädgårdar eller andra anläggningar av kulturhistoriskt värde kan få skydd. Över 2 000 anläggningar och miljöer är skyddade som byggnadsminnen. En förteckning finns i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Jörgen Bengtson
Foto: Gunnar Andersson