Om Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson

Lena Berg Nilsson är filosofie magister i arkeologi. Hon har erfarenhet av framförallt bergsbrukets fornlämningar och god kunskap om gruvindustrin med dess sammankopplade verksamheter, från forntid till nutid.

Lena Berg Nilsson

Hon har varit yrkesverksam inom kulturmiljövården sedan 1998. Lena Berg Nilsson har framförallt tjänstgjort som antikvarie inom projektet Atlas över Sveriges bergslag – ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret, Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården – som kartlägger de bergshistoriska lämningarna i Sverige inom de områden där bergsbruket har ett medeltida ursprung.

Lena Berg Nilsson är sedan 2002 antagen som doktorand i allmän arkeologi vid Stockholms universitet med ämnet tidig gruvbrytning i Sverige. Sedan 2002 är hon också ledamot i Jernkontorets forskningskommitté ”Ickejärnmetaller, malmfyndigheter och metallurgi”.

Sedan årsskiftet 2008–2009 arbetar hon som konsult inom företaget ArcMontana, som hon driver tillsammans med Ola Nilsson. Avhandlingsarbetet sker i dag parallellt med arbetet i ArcMontana, men börjar nu så smått närma sig slutfasen.

Ola Nilsson är filosofie kandidat i arkeologi samt reservofficer med majors grad vid AMF1.

Ola Nilsson

Åren 1981–1996 var han verksam inom kulturminnesvården med en rad olika befattningar. Han har bland annat varit projektanställd vid Stockholms universitet, Arkeometallurgiska institutet (AMI), och under flera år varit verksam inom Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, företrädesvis i Bergslagen. Ola Nilsson har arbetat som intendent och chef för Långbans gruvby, varit tillförordnad länsantikvarie i Dalarna samt projektledare och marknadschef vid Arkeologikonsult AB. Dessa anställningar har inneburit att han har en bred erfarenhet av olika uppdrag inom kulturmiljöområdet.

Sedan 1997 har Ola Nilsson i huvudsak varit verksam som konsult inom området managementinriktad säkerhet. I egenskap av expert på informationssäkerhetsområdet är han också ledamot i standardiseringsorganet SIS kommitté TK 318, som ansvarar för framtagning av de svenska standarderna inom detta område.

År 2005 återupptog Ola Nilsson på deltid sina doktorandstudier kring medeltida kopparhantering i Sverige. Sedan 2009 arbetar han även parallellt som konsult inom företaget ArcMontana, som han driver tillsammans med Lena Berg Nilsson. ArcMontana ingår i konsultgruppen Landskapsarkeologerna.

Sidan uppdaterad 9 oktober 2016