Vitörarna

Vitörarna, eller Örarna som man säger lokalt, är två större öar och några skär på gränsen mellan Gnarp och Jättendal. Vitörarna ligger fem kilometer sydöst om Sörfjärden, Gnarp, ute i havsbandet. Vitörarna är en av Nordanstigs två naturreservat som ligger i skärgården.

Norrskär och Sörskär
De två öarna har fått namn av sin historia som skär och sin geografi. Följaktligen heter öarna Norrskär och Sörskär, två av den vanligaste namnen i Sveriges många skärgårdar.

Ett sund, Örsundet, skiljer öarna åt.

Norrskär hör till Gnarps socken och Sörskär till Jättendals socken.

Sedan öarna steg upp ur havet, har hav, vågor och vind präglat Vitörarna.

Präglad av havet
Vitörarna är 51 hektar stor. Naturen är starkt präglad av landhöjningen, öns utsatthet i havsbandet och havets växlingar.

Terrängen på de två öarna är till stor del öppna klapperstensfält och blockmark med stora strandvallar men också små strandängar med arter som slåtterblomma och kärleksört. De steniga markerna är på flera ställen kal med fläckvis vegetation i form av bland annat småtallar, låga gran- och enbuskar, kråkris och mjölonmattor, mjölkört och kruståtel. Stränderna är steniga, med gles växtlighet av bland annat saltarv, backglim, hallon, strandvial, strandråg och vresros.

Norrskär, den större av de två öarna, har gles tallskog, blåbärsgranskog, ljung och kråkris. Inre delen av ön har barrblandskog med litet inslag av löv, mest rönn men också gråal. På 1940-talet avverkades de inre delarna av skogen; man sparade en ”kappa” mot stränderna. Kappan består i dag av gammelskog, mest gles tallskog, flera grova tallar, gott om död ved och hänglavar i träden. I det avverkade området är marken fuktigare och rikare. Här växer i dag mogen, självföryngrad skog dominerad av gran.

Sörskär, den mindre ön i söder, har mindre, lågvuxna skogspartier (tall och gran). Dominerande växtlighet är låg, snårig busk- och risvegetation på stenig mark i form av rönn, hägg, måbär, en, gran och tall med blåbär och kråkbär.

Rikt fågelliv
Faunan finns framför allt i form av häckande fåglar på Sörskär.

Här finns flera mindre vanliga skärgårdsarter som svärta, strandskata, roskarl, kustlabb, silltrut, tordmule, tobisgrissla och stenskvätta. Andra häckfåglar är vigg, ejder, småskrake, rödbena, skrattmås, fisktärna, silvertärna och på senare år även vitkindad gås.

Öarna är också uppehållsplats för sälar.

Bebyggelse på Norrskär
På Norrskär finns Örhamnen med bebyggelse och liten hamn. Denna del av Norrskär heter Tärnskär och var tidigare separerad från resten av Norrskär.

På södra delen av Norrskär, ganska mitt på ön, ligger Gammelhamnen med lämningar av äldre fiskebebyggelse.

Båda öarna har flera kulturlämningar, förutom äldre fiskebebyggelse. På Sörskär finns ett gammalt fyrtorn. På Norrskär finn en sjömärkeskummel och en hålväg, det vill säga en forntida väg formad som en fåra i marken av slitage från hovar, klövar, fötter och regnvattenserosion.

Stort naturreservat
Hela Vitörarna är naturreservat, undantaget bebyggelsen på Norrskär. Reservatet bildades 1978 och är på 51 hektar landyta plus hav.

Sörskär är fågelskyddsområde. För Sörskär med intilliggande skär råder förbud mot landstigning den 15 april–31 juli. Under den tiden får man inte heller komma närmare än 100 meter.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 26 januari 2015