Kråkön

Kråkön ingår i en liten arkipelag med Innerstön, Kråkön, Drakön och Agön längst österut. Öarna ligger på rad i det sydöstra inloppet till Hudiksvall.

Kråkön, Drakön och Agön hör alla historiskt till Hudiksvalls stad och församling, trots att de ligger i vad som normalt borde vara Njutångers socken.

Kråkön har sannolikt fått sitt namn av fågeln kråka.

Ingår i naturreservat
Kråkön reser sig, starkt kuperat, ur Bottenhavet.

Marken är till stor del täckt av kraftigt svallad och omlagrad morän. På många ställen är moränen omvandlad till klapperstensfält, grus- och sandfält eller strandvallar.

I sänkor finns små myrar och två tjärnar, Rutenstjärnen och Kyrkvikspussen.

Växtligheten är karg. Barrskog dominerar, men här finns också inslag av lövträd.

Kråkön har gott om både hare, orre och tjäder, även älg förekommer. Sjöfågel och säl är talrika i vattnen runt ön.

Huvuddelen av Kråkön ingår sedan 2004 i Agön-Kråköns naturreservat. Det går att beställa båttransport till Kråkön via Länsstyrelsens naturbevakare, telefon 0650-56 71 10.

Fiskeläge i Kråkö hamn
Kråkön har ett gammalt fiskeläge, Kråkö hamn, som ligger i en skyddad vik på Kråköns norra sida och skyddas från Bottenhavet av udden Kråkskär. Gävlefiskare och därefter Hudiksvallsfiskare och lokalbefolkning har under långa tider använd Kråkö hamn.

Ön har under lång tid haft säsongsbefolkning i form av fiskare från Hudiksvalls stad, som bott på Kråkön under sommarhalvåret. Kopplingen till Hudiksvall är tydlig. Kråkön hör till Hudiksvalls församling och har alltid varit en del av staden. Husen används numera endast som fritidshus.

Kråkön har två fyrar, länge de enda elektrifierade byggnaderna på ön. År 2010 installerade Sjöfartsverket solceller på fyrarna och därmed blev Kråkön åter en ön utan elnätsanslutning.

I Kråkö hamn finns världens minsta konsthall, belägen i öns gamla telefonhytt. Fiskarbefolkningen hade aldrig el, men fick tidigt telefonförbindelse, som var viktig för fiskekommersen och säkerheten. I modern tid har Telia tagit bort telefonförbindelsen.

Kråkön har ett fiskarkapell, högt beläget i utkanten av fiskeläget, med kyrkklockan i en stapel vid västväggen. Varje sommar har Hudiksvalls församling prästhelg i kapellet. Det används också som dop- och bröllopskapell. Nedanför kapellet finns prästkammaren, som prästen använde under prästhelg och i dag närmast fungerar som museum.

Prästfinansierat fiskarkapell
Kråkö kapell byggdes genom Hudiksvallsprosten Olof Johan Bromans försorg. Han bekostade kapellet med egna medel, när Iggesunds Bruk inte ville låta honom ta timmer från Innerstön till bygget, och församlingen var ointresserad av att bekosta en kapell för stadens fiskande borgare.

Olof Broman lät timra kapellet i Hudiksvall. Den 27 juni 1736 forslade han ut kapellet till Kråkön för uppmontering. Redan den 11 juli 1736 kunde den viljestarke prosten förrätta invigningen av guds hus. En minnestavla till höger om altaret talar sitt tydliga språk: ”Til Guds Namns Äro och Öje-Boernas Tiänst hafwer Mag: Ol: Joh: BROMAN med egen Bekostnad Upbygt thetta Capell 1736.”

Bengt Ingmar Kilström ger i skriften ”Fiskarkapellen i Hudiksvalls skärgård” (1972) fakta om kapellets inredning och historia.

Predikstolen är från 1755 och kommer från Idenors kyrka. Den moderniserades i samband med en omfattande restaurering 1851–52.

Altartavlan är, enligt en tradition, från Idenor och förändrades också i restaureringen 1851–52.

Dopskålen är ursprungligen en pokal, som Kråkö salteri fick av Gävleborgs läns hushållningssällskap 1927.

Bänkinredningen är sluten och sannolikt från 1736.

Kristallkronan, en ovanlighet i ett skärgårdskapell, är en gåva till kapellets hundraårsjubileum 1836.

Votivskeppen är relativt nya. Karavellen med hög akter är tillverkad av Pelle Blomkvist, Hudiksvall, och skänkt till kapellets tvåhundraårsjubileum 1936 av Kråkö hamnlag. Den fyrmastade barken är en gåva från Anna Dahlström 1945.

Altarmattan är komponerad av Marthe Bohm.

Oljemålningen ovanför ingången är från 1700-talet och föreställer den förlorade sonens återkomst. På norra väggen finns en porträtt av Olof Broman, en kopia från 1936 målad av Anna-Stina Murray av originalet i Hudiksvalls kyrka från 1748. På södra väggen hänger kung Karl IX, som förlänade Kråkön och de andra öarna till Hudiksvalls stad.

Till kapellet hör också ljusstakar, silverbägare, nattvardstyg av Sven-Arne Gillgren med strömmingsstim som dekoration på panten och äldre biblar.

Utmärkt gästhamn
Stigar binder samman de olika delarna av ön. Naturreservatet har skyltar, uppröjda stigar, spänger på stigar med mera, för att göra det lättare att ta sig runt i reservatet.

Fram till mitten av 1800-talet hade Kråkön både skeppshandel och krog vid Gålviken på öns västra sida, innan verksamheten flyttades över Kråkösundet till Innerstön.

Kråkö hamn har gästhamn med åtta platser, toalett, latrintömning, sophantering och färskvatten.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 5 augusti 2011