Boka boende på Kungsgården Långvind!

Växter

Print Friendly, PDF & Email

Långvind är både kust- och skogsland.

I skogsmarken finns dels kärr och myrområden, dels tidigare odlingsmark och i mindre omfattning ännu odlad mark.

I Långvind är floran relativt artfattig men långt ifrån ointressant. Artrikast är de före detta odlingsområdena på delar av Byåsen och i gamla inägor.

Bestånden av såväl blåsippa som tibast har minskat oroväckande sedan Långvind blev fritidsområde.

Mångfald under sommaren
Sommartid ökar växtligheten, mångfalden är påtaglig.

Vid stränderna finns en yppig vegetation av strandråg, ofta under högsommaren med en kant av strandvial (strandärt). Vidare finns strandvänderot, strandglim och strätta samt innanför strandrågen mer eller mindre sammanhängande stora växtplatser av mjölon.

I Långvinds fritidsområde finns Snäckens naturreservat, som är bevuxet med strandurskog av tall och undervegetation av lavar.

Vallen och pyrolor i skogen
I skogen är två örter mycket frekventa, ängs- och skogsvallen. Vidare finns gott om såväl skogsstjärna som ekorrbär, i mindre omfattning även liljekonvalj, getrams och ormbär.

I skogarna som omger Långvinds fritidsområde finns linnéa och ögonpyrola. Här finns ytterligare minst fem pyrolaarter, klot-, klock-, grön-, vit- och björkpyrola.

På avverkningsområden växer mjölkört. Där finns också mycket gott om hallon och under våren stenmurkla.

Hjortron och tranbär på våtmarker
På våtmarkerna finns rosling, skvattram, missne, hjortron, tranbär, älggräs, pors, sileshår, tätört och vattenklöver. I våta diken finns under våren kabbeleka och under högsommaren slåtterblomma, enstaka åkerbär, som här ligger på sin sydgräns och sällan ger bär, kråkklöver och fackelblomster.

I öppna vattensamlingar, liksom i sjöar och tjärnar, finns gul och vit näckros, pilblad, blomvass, olika nateväxter – som gäddnate och rostnate – svärdslilja, vass, ängsull, tuvull med flera arter.

Tjärblomster på torrmarker
På torrmarker, till exempel delar av Byåsen, växer gott om tjärblomster samt allt mindre frekvent kattfot, humlelucern, brunklöver, harklöver, fetknopp, kärleksört, brudbröd, omrot och gulmåra samt framåt höstkanten kungsljus.

På ängsmark, gamla inägor och vissa vägrenar är vegetationen riklig med inte så artrik. Där växer mycket hundloka/hudkäx, vitmåra, grässtjärnblomma med flera stellariaarter, blåklocka och ängsklocka samt sällsynt stor blåklocka.

Andra växter är prästkrage, rölleka, nysört, rödblära, backnejlika, midsommarblomster, skog- och rödklöver, kärringtand, gulvial, kråkvicker, daggkåpor såsom vall- och ängsdaggkåpor, smörblomma, blodrot, femfingerört, brunört, blåsuga och yppig ”gräsvegetation” med bland annat ängskavle och rörflen.

På ängsmarker där det tidigare varit bebyggelse och på många inägor med grunder efter torp, finns diverse förvildade trädgårdsväxter, bärbuskar, perenner, syren, druvfläder och apel. Vid Långvindsbruk finns förvildad körvel.

Gott om lingon och blåbär
I Långvind finns gott om lingon och blåbär, relativt mycket smultron samt redan nämnda hallon och tranbär.

Här finns också gott svamp, inklusive en för Sverige unik art i brukets allé.

I markerna finns en hel del kryptogamer som ormbunkar, fräken och lummer, mossor och lavar. Denna artikel behandlar dock inte kryptogamer och svampar.

Ädellövträd i Långvindsbruk
Naturligt växande lövträd är björk, asp, rönn, hägg, grå- och klibbal samt diverse salixväxter som vide och sälg.

Ädellövträd växer inte naturligt i området. De finns dock inplanterade i Långvindsbruk, som bland annat har en imponerande lindallé, den enda av sitt slag i Norrland.

Barrträd finns i form av tall, gran och en.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 7 november 2021


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv