Långvind får
marint naturreservat

Långvind får ett marint naturreservat, ett av de största i Östersjön. Länsstyrelsen Gävleborg beslutade om reservatsbestämmelserna utan någon större hänsyn till protesterna från berörda i Långvind.

Naturreservatet är 1 265 hektar stort, varav vatten 939,5 hektar (i huvudsak hav) och land 325,5 hektar. Av landarealen är cirka 90 hektar naturskog, resten produktiv skog.

Länsstyrelsen beskriver reservatet som ”ett variationsrikt och i stort sett oexploaterat skärgårdsområde där det finns en stor mångfald av växter och djur både i vattnet och på land.” Vidare skriver länsstyrelsen:

”De många skären, strandängarna och grunda vikarna i området har stort värde som häckningslokaler för fågel. Skogen består i delar av landhöjningsskogar och naturskogsartade barrskogar. Området har som helhet stor betydelse för den biologiska mångfalden, och det har också höga friluftsvärden. Naturreservatet utgör också ett tydligt exempel på den påverkan som landhöjningen har på livsmiljöerna vid Bottniska viken. Större delen av Långvind är även utpekat i det europeiska nätverket Natura 2000.”

Långvinds samfällighetsförening, Långvinds byalag och många fler har varit kritiska till delar av reservatsplanerna, som de ansett vara alltför strikta. Länsstyrelsen har bara tagit marginell hänsyn till invändningarna.

– Den förändring som jag tror är av störst intresse gäller fredningen av fisken där två områden undantas från fiskeförbudet. I dessa områden tillåts spöfiske med krav på catch and release, det vill säga återutsättning av fisken, mellan 1 juni till 1 mars. Övrig tid gäller fiskeförbud, säger Peter Nordling, marinbiolog och handläggare på länsstyrelsen, till Långvind.com.

Det blir också tillåtet att tälta med mera inom det före detta skjutfältet.

Detaljerna för Långvinds naturreservat finns i länsstyrelsens bestämmelser.

Syftet med reservatet ska länsstyrelsen nå genom att:
”• Områdets naturvärden bibehålls genom att exploateringar och andra arbetsföretag på land och i vatten förhindras.
• Skyddade vikars och laguners karakteristiska habitat samt deras funktion som rekryterings- och uppväxtmiljö för fisk säkras genom att mänsklig påverkan på fisk, angränsande strandmiljö samt vatten- och bottenmiljö minimeras.
• Inget skogsbruk bedrivs i området.
• Främmande invasiva arter får tas bort.
• Eventuella bryggor eller andra angöringsplatser utformas så att störningar i vattenströmmar samt på strand- eller vattenmiljöer minimeras.
• Viss restaurering av laguners muddrade trösklar får genomföras.
• Brandefterliknande åtgärder och naturvårdande skötsel som gynnar tall- och lövvärden får utföras i stora delar av skogen.
• I övrigt tillåts naturreservatet utvecklas fritt och präglas av naturliga processer som landhöjning, ishyvling, översvämning och stormfällning.
• Naturreservatet hålls tillgängligt för friluftsliv, och besökare informeras om naturreservatets naturvärden.”

En annan sida av bestämmelserna är vad som uttryckligen inte är tillåtet, nämligen att:
– avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle;
– uppföra eller anlägga byggnad, brygga, bro, mast, antenn, torn, campingplats, vindkraftverk, luft- eller markledning, stängsel, hägnad eller annan anläggning på såväl mark som i vatten;
– anlägga väg eller parkeringsplats;
– utan länsstyrelsens tillstånd anlägga stig eller vandringsled;
– bedriva vattenverksamhet, som till exempel att utföra vattenreglering, muddra eller dika;
– anlägga eller bedriva akvakultur av djur eller växter, till exempel fiskodling;
– bedriva täkt, anordna upplag, borra, mejsla, måla, spränga, gräva, schakta, dämma, tippa, fylla ut, dika, dikesrensa, muddra, dumpa eller på annat sätt skada mark, block och bottnar eller förändra områdets topografi, vattenomsättning, yt- eller dräneringsförhållanden;
– bedriva mineralutvinning;
– använda eller sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel, kalk, gödselmedel eller växtnäringsämnen;
– släppa ut orenat avloppsvatten, olja eller andra kemiska ämnen som kan skada natur och vattenmiljö;
– framföra motordrivet fordon på land annat än på de vägar som är markerade på karta i bilaga 3;
– sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift;
– plantera in eller sätta ut växt- eller djurart;
– upplåta mark för militära övningar;
– bedriva verksamhet med redskap som omlagrar eller på annat sätt skadar bottensubstratet eller växt- och djursamhällen inom vattenområdet;
– fiska i hela området, förutom spöfiske med krav på ”catch and release” under perioden 1 juni till 1 mars i ett område från södra Svensviken via västra Norrfjärden och ut mot Lotshällan, samt i ett område öster om Bastharsviken, markerade på karta i bilaga 3.”

Bilden är en föreskriftskarta för Långvinds naturreservat, enligt beslutet av Länsstyrelsen Gävleborg att inrätta naturreservatet den 15 december 2020.

Långvind.com har tidigare skrivit om planerna på marint naturreservat i Långvind: Långvinds byalag: nej till naturreservat (11 september 2020), Värna fiskerätten vid naturreservat i Långvind (17 september 2020), Långvind i dubbelfokus (10 juli 2020), Marint reservat på gång i Långvind (6 juli 2020), Naturreservat på gång i Långvind (13 augusti 2019) och Reservatsmöte i Långvind (4 juli 2014).

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen Gävleborg