Marint reservat
på gång i Långvind

Planerna på ett marint naturreservat i Långvind fortskrider. I slutet av juni 2020 presenterade Länsstyrelsen Gävleborg planerna på att ett stort skärgårdsområde i Långvind blir naturreservat. Långvinds samfällighetsförening motsätter sig hoten mot de rörliga friluftslivet, som finns i reservatsplanen.

”Det föreslagna naturreservatet består av ett variationsrikt och i stort sett oexploaterat skärgårdsområde som hyser en stor mångfald av växter och djur både i vattnet och på land. Området utgör också ett tydligt exempel på den påverkan som landhöjningen har på livsmiljöerna vid Bottniska viken”, skriver Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen vill skydda området från både exploatering på land och i vatten. Länsstyrelsen skriver att i ”området finns mycket höga marina naturvärden, främst kopplade till lagunernas och de grunda vikarnas kransalgsängar och till de mer exponerade hårdbottnarnas tångbälten”. Staten betonar visare:  ”De många skären, strandängarna och grunda vikarna i områdena har stort värde som häckningslokaler för fågel. Skogen består i delar av landhöjningsskogar och naturskogsartade barrskogar.”

Länsstyrelsen riktar särskilt in sig på fisket och vill freda rovfiskbestånden: ”Länsstyrelsen föreslår därför att fiske förbjuds i det blivande naturreservatet. Långvinds naturreservat kommer i så fall att bli det första fiskefria området av den storleken i Bottniska viken.”

Länsstyrelsen har skickat ut ett förslag till beslut och skötselplan för Långvinds naturreservat på remiss. Remisstiden går ut den 31 augusti 2020.

Länsstyrelsen vill, förutom de inskränkningar som gäller enligt miljöbalken, också införa ett absolut förbud mot att bland annat:
• avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
• uppföra eller anlägga byggnad, brygga, bro, mast, antenn, torn, campingplats, vindkraftverk, luft- eller markledning, stängsel, hägnad eller annan anläggning på såväl mark som i vatten
• anlägga väg, stig, vandringsled eller parkeringsplats
• bedriva vattenverksamhet, som till exempel att utföra vattenreglering, muddra eller dika
•  bedriva täkt, anordna upplag, borra, mejsla, måla, spränga, gräva, schakta, dämma, tippa, fylla ut, dika, dikesrensa, muddra, dumpa eller på annat sätt skada mark, block och bottnar eller förändra områdets topografi, vattenomsättning, yt- eller dräneringsförhållanden
• framföra motordrivet fordon på land annat än på de vägar som är markerade på karta i bilaga 3
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
• plantera in eller sätta ut växt- eller djurart
• fiska.

Långvinds samfällighetsförening har i flera inlägg kritiserat delar av planerna. Föreningen säger
• nej till fiskebegränsningar för fritidsfolket
• nej till fartbegränsning för båtar utomskärs i området
• nej till förbud mot att tälta och elda

– Nu är det nog med inskränkningar i det rörliga friluftslivet, skriver Anders Kjällman och Anders Järnkrok, ordförande respektive revisor i Långvinds samfällighetsförening, i ett brev till landshövdingen i juni 2020.

Det föreslagna reservatet är stort: 1 265 hektar, varav vatten 939,5 ha (i huvudsak hav) och land 325,5 ha (produktiv skogsmark 261,3  ha och naturskog cirka 90 ha).

Långvind.com har tidigare skrivit om planerna på marint naturreservat i Långvind: Värna fiskerätten vid naturreservat i Långvind (17 september 2019), Naturreservat på gång i Långvind (13 augusti 2019) och Reservatsmöte i Långvind (4 juli 2014).

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen Gävleborg