Långvinds byalag:
nej till naturreservat

Långvinds byalag säger både ja och nej till Länsstyrelsen Gävleborgs planer på ett stort, till stora delar marint, naturreservat i Långvind.

Långvinds byalag samlar enskilda, nätverk, föreningar och företag i Långvind, som har utåtriktad verksamhet och vill främja Långvinds utveckling.

I grunden är byalaget positivt till att bilda Långvinds naturreservat, men på sex viktiga punkter säger byalaget ett kraftfullt ”nej”.

– Länsstyrelsen säger att ett av syftena är att ”naturreservatet hålls tillgängligt för friluftsliv”. Mot den bakgrunden motsätter vi oss flera av länsstyrelsens föreslagna reservatsbestämmelser, som skulle vara mycket menliga för det rörliga friluftslivet och kulturlivet i Långvind.

Långvinds lokala utvecklingsgrupp kommer med sex tunga invändningar mot reservatsbestämmelser, som man alltså säger nej till:

• Nej till fiskebegränsningarna, med det totalförbud för fritidsfiske och höjning av trösklar till viktiga rekryteringsmiljöer för fiskyngel, som länsstyrelsen föreslår. ”Ett totalt fiskeförbud går inte att motiveras utifrån reservatets bevarandemål. Det saknar relevans och är oproportionerligt i relation till dess mycket stora negativa effekt på det rörliga friluftslivet och pedagogiska värden som fiske och vistelse i naturen innebär”, skriver föreningen.

• Nej till fartbegränsning på fem knop utomskärs, även om länsstyrelsen har begränsat regleringen till områden grundare än tre meter.

• Nej till begränsningar av möjligheten att tälta, tända en liten eld eller campa på annat sätt utan motorfordon eller husvagn, i enlighet med allemansrätten.

• Nej till förbud mot anläggningen av nya stigar och vandringsleder, som markägare och andra intressenter kan vilja anlägga.

• Nej till förbud mot anläggningen av enstaka nya bryggor och liknande, eftersom dessa än föremål för prövning enligt strandskyddslagstiftningen.

• Nej till förbud för markägare och andra intressenter att sätta upp tavlor, plakat, affischer och skyltar, eftersom ett sådant förbud motverkar främjandet av friluftslivet.

Långvinds byalag avslutar sitt remissvar med en varning, att har man reservatsbestämmelser, ”som går att beteckna som omotiverade och/eller ogenomtänkta, löper dessa stor risk att motverka vad dessa vill uppnå”.

– Avgörande för efterlevnaden av reservatsföreskrifter är att restriktionerna är välmotiverade samt även logiska och pedagogiska. Om så inte är fallet, är risken stor att allmänheten inte fullt ut kommer att respektera föreskrifterna, skriver den lokala utvecklingsgruppen för Långvind.

Flera andra remisser är också kritiska till länsstyrelsens föreslagna reservatsbestämmelser.

Kartan visar länsstyrelsens förslag till Långvinds naturreservat.

Långvind.com har tidigare skrivit om planerna på marint naturreservat i Långvind: Värna fiskerätten vid naturreservat i Långvind (17 september 2010), Långvind i dubbelfokus (10 juli 2020), Marint reservat på gång i Långvind (6 juli 2020), Naturreservat på gång i Långvind (13 augusti 2019) och Reservatsmöte i Långvind (4 juli 2014).

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen Gävleborg