Boka boende på Kungsgården Långvind!

Djur

Print Friendly, PDF & Email

Långvind och Hälsingekusten i övrigt har en rik fauna, både till lands och sjöss.

Både björn, älg och lo
I Långvinds blandskog finns älg, rådjur, björn, lo, räv, ekorre, skogshare, mårddjur, sork och grävling. Det finns även minkdjur och vessla, mårdhund och igelkott.

Älgen är den dominerande växtätaren i Långvind. Älgen lever gärna ensam, utom på hösten, och söker sig ofta till nya platser. Älgen har ökat i antal, som en följd av minskat antal stora rovdjur, avsaknad av tamboskap i skogen, reglerad jakt och flera skogshyggen.

Rådjur finns också, men har minskat i antal. Främsta fiende är lodjuret.

Björn (bild) har etablerat sig i Långvind igen, efter en tids bortavaro. Europaväg 4 med sina viltstängsel har länge fungerat som barriär, men sedan början av 2000-talet har björnen forcerat väghindret och hittat tillbaka.

Lodjur förekommer men är sällsynt.

Rikt fågelliv
Fågellivet är rikt. Havsörn finns vid kusten, liksom fiskljuse, gräsand och andra andfåglar. Vanliga andra fågelarter är kattuggla, lövsångare, domherre, talgoxe och gök. Skogsfåglar finns i form av tjäder, järpe och orre. I kustnära slättbygder finns fågelarter som gråsparv, kråka, björkstrast, stare, lövsångare, änder, vadare och måsfåglar. Långvind.com har en speciell sida om fåglar.

Kräldjur finns i form av huggorm och skogsödla.

I växtrika sjöar finns gädda, abborre och mört.

Stora sälkolonier
I Östersjön avtar vattnets salthalt ju längre norrut man kommer. Därför har Långvind få saltvattenfiskar; torsk och framför allt strömming finns dock i vattnen. Havet har många sötvattenarter, som tål bräckt vatten, till exempel id, älvsik, harr, röding, abborre och gädda. I havet finns också vandringsfiskar som lax och ål.

Sötvattenlevande kräftdjur – till exempel sötvattengråsugga och flera musselkräftarter – går ut i havet vid kusten.

I havet och längs kusten finns däggdjur som gråsäl och tumlare. Sälen har varit sällsynt under större delen av 1900-talet, sedan omfattande jakt nära nog utrotat arten. Nu har gråsälen återhämtat sig. En av Bottniska vikens största gråsälkolonier finns i vattnen utanför Långvind, främst i sälskyddsområdet Tihällan. Långvind.com har en speciell sida om sälar.

Vid kusten finns häckfåglar som måsfåglar, änder och olika slag av vadare.

I kustbandet finns Sveriges största rovfågel, havsörnen. Under 1960-talet var den på väg att bli utrotad på grund av miljögifter. Nu har den återhämtat sig.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay

Sidan uppdaterad 17 februari 2018


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv