Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Massdöd bland musslor

Print Friendly, PDF & Email

Den sällsynta flodpärlmusslan håller på att bli än mer sällsynt. Beståndet i Enångersån har minskat från nära 170 000 flodpärlmusslor 2005 till cirka 50 000 i dag. Ingen vet vad minskningen beror på.

Enångersån ingår i ett nationellt miljöövervakningsprogram för stormusslor. Under en tid har musselinventerarna haft misstankar om att flodpärlmusslorna i Enångersån med biflöden inte mått bra.

I augusti 2011 hittade man stora mängder döda och skadade flodpärlmusslor i Ysbäcken, som ingår i Enångersåns avrinningsområde. Senare har man hittat döda musslor i Enångersåns huvudfåra och i flera biflöden.

Analyser 2010 hos Statens veterinärmedicinska anstalt visade att musslorna var försvagade och hade tecken på undernäring.

Länsstyrelsen Gävleborg, som ansvarar för inventeringen, har inte hitta någon yttre orsak till massdöden bland musslor. Länsstyrelsen känner inte heller till några motsvarande fall i andra delar av Sverige. Nu hastar det att hitta källan till massdöden: försurning, förgiftning, annan förorening eller sjukdom.

Länsstyrelsen har därför dragit igång ett projekt för att bland annat formulera tänkbara hypoteser till musseldöden. Eftersom länsstyrelsen inte har några pengar för detta, har man sökt två bidrag på sammanlagt 845 000 kronor hos statliga Havs- och vattenmyndigheten.

I länsstyrelsens bevarandeplan Natura 2000 för Enångersån är flodpärlmusslan en av tre skyddsvärda arter; de två andra är stensimpa och utter. Länsstyrelsen slår här fast att målet för flodpärlmusslan är att ”artens livsmiljö bibehålls eller ökar”.

I en inventering sommaren 2005 hamnade Enångersåns bestånd av flodpärlmusslor i klass tre, vilket innebär att det har ett ”mycket högt skyddsvärde”. Redan i denna undersökning visade det sig att föryngringen försämrats; man observerade inga riktigt små musslor. Andelen små musslor var då för liten, ”för att beståndet ska kunna vara livskraftigt på sikt”.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv